ముగించు

పాఠశాలలు

కస్తుర్బా గాంధీ బాలిక విద్యాలయ, నర్మెట్ట

నర్మెట్ట, సిద్దిపేట జిల్లా, తెలంగాణ.

ఫోన్ : 8374960492
వర్గం / పద్ధతి: ఆరు నుంచి పదవ తరగతి వరకు
పిన్ కోడ్: 502375

కస్తుర్బా గాంధీ బాలిక విద్యాలయ, బెజ్జంకి

బెజ్జంకి, సిద్దిపేట జిల్లా, తెలంగాణ.

ఫోన్ : 9951488251
వర్గం / పద్ధతి: ఆరు నుంచి పదవ తరగతి వరకు
పిన్ కోడ్: 505528

కస్తుర్బా గాంధీ బాలిక విద్యాలయ, మద్దూర్

మద్దూర్ , సిద్దిపేట జిల్లా, తెలంగాణ.

ఫోన్ : 8790423337
వర్గం / పద్ధతి: ఆరు నుంచి పదవ తరగతి వరకు
పిన్ కోడ్: 506367

కస్తుర్బా గాంధీ బాలిక విద్యాలయ, మర్కూక్

మర్కూక్, సిద్దిపేట జిల్లా, తెలంగాణ.

ఫోన్ : 9848789977
వర్గం / పద్ధతి: ఆరు నుంచి పదవ తరగతి వరకు
పిన్ కోడ్: 502279

కస్తుర్బా గాంధీ బాలిక విద్యాలయ, రాఘవాపూర్

రాఘవాపూర్ , సిద్దిపేట జిల్లా , తెలంగాణ.

ఫోన్ : 8096197652
వర్గం / పద్ధతి: ఆరు నుంచి పదవ తరగతి వరకు
పిన్ కోడ్: 502103

కస్తుర్బా గాంధీ బాలిక విద్యాలయ, వర్గల్

వర్గల్, సిద్దిపేట జిల్లా, తెలంగాణ.

ఫోన్ : 9848133550
వర్గం / పద్ధతి: ఆరు నుంచి పదవ తరగతి వరకు
పిన్ కోడ్: 502279

కస్తుర్బా గాంధీ బాలిక విద్యాలయ, హుస్నాబాద్

హుస్నాబాద్, సిద్దిపేట జిల్లా, తెలంగాణ.

ఫోన్ : 9100049807
వర్గం / పద్ధతి: ఆరు నుంచి పదవ తరగతి వరకు
పిన్ కోడ్: 505467

కస్తుర్బా గాంధీ బాలిక విద్యాలయ,కోహెడ

కోహెడ, సిద్దిపేట జిల్లా, తెలంగాణ.

ఫోన్ : 9908502908
వర్గం / పద్ధతి: ఆరు నుంచి పదవ తరగతి వరకు
పిన్ కోడ్: 505473

కస్తుర్బా గాంధీ బాలిక విద్యాలయ,జగదేవపూర్

జగదేవపూర్, సిద్దిపేట జిల్లా, తెలంగాణ.

ఫోన్ : 9908982396
వర్గం / పద్ధతి: ఆరు నుంచి పదవ తరగతి వరకు
పిన్ కోడ్: 502281

కస్తుర్బా గాంధీ బాలిక విద్యాలయ,మిరొడ్డి

మిరొడ్డి, సిద్దిపేట జిల్లా, తెలంగాణ.

ఫోన్ : 9550276800
వర్గం / పద్ధతి: ఆరు నుంచి పదవ తరగతి వరకు
పిన్ కోడ్: 502108