ముగించు

పాఠశాలలు

ఎయిడెడ్ గజ్వేల్ సెయింట్ జోసెఫ్ బాలికల ఉన్నత పాఠశాల

గజ్వేల్, సిద్దిపేట జిల్లా, తెలంగాణ.

ఫోన్ : 9490828137
వర్గం / పద్ధతి: ఆరు నుంచి పదవ తరగతి వరకు
పిన్ కోడ్: 502278

కస్తుర్బా గాంధీ బాలిక విద్యాలయ, అక్కన్నపేట

అక్కన్నపేట, సిద్దిపేట జిల్లా , తెలంగాణ.

ఫోన్ : 9704062004
వర్గం / పద్ధతి: ఆరు నుంచి పదవ తరగతి వరకు
పిన్ కోడ్: 505467

కస్తుర్బా గాంధీ బాలిక విద్యాలయ, అల్లిపూర్

అల్లిపూర్, సిద్దిపేట జిల్లా , తెలంగాణ.

ఫోన్ : 9573176918
వర్గం / పద్ధతి: ఆరు నుంచి పదవ తరగతి వరకు
పిన్ కోడ్: 502310

కస్తుర్బా గాంధీ బాలిక విద్యాలయ, కొండపాక

కొండపాక, సిద్దిపేట జిల్లా, తెలంగాణ.

ఫోన్ : 9392510825
వర్గం / పద్ధతి: ఆరు నుంచి పదవ తరగతి వరకు
పిన్ కోడ్: 502372

కస్తుర్బా గాంధీ బాలిక విద్యాలయ, కొమురవెల్లి

కొమురవెల్లి, సిద్దిపేట జిల్లా, తెలంగాణ.

ఫోన్ : 9505754157
వర్గం / పద్ధతి: ఆరు నుంచి పదవ తరగతి వరకు
పిన్ కోడ్: 506355

కస్తుర్బా గాంధీ బాలిక విద్యాలయ, గజ్వేల్

గజ్వేల్, సిద్దిపేట జిల్లా, తెలంగాణ.

ఫోన్ : 9550080599
వర్గం / పద్ధతి: ఆరు నుంచి పదవ తరగతి వరకు
పిన్ కోడ్: 502278

కస్తుర్బా గాంధీ బాలిక విద్యాలయ, చెరియాల్

చెరియాల్, సిద్దిపేట జిల్లా, తెలంగాణ.

ఫోన్ : 7661854044
వర్గం / పద్ధతి: ఆరు నుంచి పదవ తరగతి వరకు
పిన్ కోడ్: 506223

కస్తుర్బా గాంధీ బాలిక విద్యాలయ, తొగుట

తొగుట, సిద్దిపేట జిల్లా, తెలంగాణ.

ఫోన్ : 9948313001
వర్గం / పద్ధతి: ఆరు నుంచి పదవ తరగతి వరకు
పిన్ కోడ్: 502103

కస్తుర్బా గాంధీ బాలిక విద్యాలయ, దుబ్బాక

దుబ్బాక, సిద్దిపేట జిల్లా, తెలంగాణ.

ఫోన్ : 9476000792
వర్గం / పద్ధతి: ఆరు నుంచి పదవ తరగతి వరకు
పిన్ కోడ్: 502108

కస్తుర్బా గాంధీ బాలిక విద్యాలయ, దౌల్తాబాద్

దౌల్తాబాద్, సిద్దిపేట జిల్లా, తెలంగాణ.

ఫోన్ : 8985554483
వర్గం / పద్ధతి: ఆరు నుంచి పదవ తరగతి వరకు
పిన్ కోడ్: 502247