ముగించు

చికిత్సాలయాలు

ప్రాధమిక ఆరోగ్య కేంద్రం తోగుట

తోగుట (మ),సిద్దిపేట జిల్ల,తెలంగాణ


ఫోన్ : 9494987372
వర్గం / పద్ధతి: చికిత్సాలయాలు
పిన్ కోడ్: 502372

ప్రాధమిక ఆరోగ్య కేంద్రం నంగనూర్/24*7

నంగనూర్(మ),సిద్దిపేట జిల్ల,తెలంగాణ


ఫోన్ : 8978719940
వర్గం / పద్ధతి: చికిత్సాలయాలు
పిన్ కోడ్: 502280

ప్రాధమిక ఆరోగ్య కేంద్రం నారయణరావు పేట

నారయణరావు పేటనారా(మ),సిద్దిపేట జిల్ల,తెలంగాణ


ఫోన్ : 8142574749
వర్గం / పద్ధతి: చికిత్సాలయాలు
పిన్ కోడ్: 502107

ప్రాధమిక ఆరోగ్య కేంద్రం పుల్లూర్/24*7

సిద్దిపేట (మ)(రూ),సిద్దిపేట జిల్ల ,తెలంగాణ


ఫోన్ : 7901679949
వర్గం / పద్ధతి: చికిత్సాలయాలు
పిన్ కోడ్: 502103

ప్రాధమిక ఆరోగ్య కేంద్రం భూంపల్లి

భూంపల్లి,మిర్దొడ్డి(మ),సిద్దిపేట జిల్ల, తెలంగాణ


ఫోన్ : 9989573909
వర్గం / పద్ధతి: చికిత్సాలయాలు
పిన్ కోడ్: 502108

ప్రాధమిక ఆరోగ్య కేంద్రం మిర్దొడ్డి

మిర్దొడ్డి(మ),సిద్దిపేట జిల్ల,తెలంగాణ


ఫోన్ : 9885614618
వర్గం / పద్ధతి: చికిత్సాలయాలు
పిన్ కోడ్: 502108

ప్రాధమిక ఆరోగ్య కేంద్రం రాజగోపాల్ పేట /24*7

రాజగోపాల్ పేట,నంగనూర్ (మ),సిద్దిపేట జిల్ల,తెలంగాణ


ఫోన్ : 8919613905
వర్గం / పద్ధతి: చికిత్సాలయాలు
పిన్ కోడ్: 502280

ప్రాధమిక ఆరోగ్యకేంద్రం అక్కన్నపేట

అక్కన్నపేట,హుస్నాబాద్(మ),సిద్దిపేట జిల్ల,తెలంగాణ


ఫోన్ : 966308706
వర్గం / పద్ధతి: చికిత్సాలయాలు
పిన్ కోడ్: 505467

ప్రాధమిక ఆరోగ్యకేంద్రం అహ్మదిపూర్

అహ్మదిపూర్ ,గజ్వేల్ (మ),సిద్దిపేట జిల్ల,తెలంగాణ


ఫోన్ : 9154627769
వర్గం / పద్ధతి: చికిత్సాలయాలు
పిన్ కోడ్: 502278

ప్రాధమిక ఆరోగ్యకేంద్రం ఇందుప్రియాల్

ఇందుప్రియాల్,దౌలతాబాద్(మ),సిద్దిపేట జిల్ల,తెలంగాణ


ఫోన్ : 8897601074
వర్గం / పద్ధతి: చికిత్సాలయాలు
పిన్ కోడ్: 502247