ముగించు

వ్యవస్థా పట్టిక

జిల్లా కలెక్టర్

ఫోన్: 08457-230221

ఇమెయిల్: collector-sdpt@telangana.gov.in

అదనపు కలెక్టర్

ఫోన్: 08457-230177

ఇమెయిల్: jc-sdpt@telangana.gov.in

అదనపు కలెక్టర్(స్థానిక సంస్థలు )

ఫోన్: 

ఇమెయిల్:muzammil.khan@ias.gov.in

నిర్వాహక అధికారి

ఫోన్: 08457-230176

ఇమెయిల్: siddipetdro@gmail.com

విభాగం- ఎ

ఫోన్: 08457-230176

విభాగం- బి

ఫోన్: 08457-230176

విభాగం- సి

ఫోన్: 7331187585

విభాగం- డి

ఫోన్: 7331187585

విభాగం- ఇ

విభాగం- ఎఫ్

విభాగం- జి

ఫోన్: 7331187598

విభాగం- హెచ్

ఫోన్: 7331187588