ముగించు

పోలీస్

సిద్దిపేట పోలీసు కమిషనరేట్ పరిది లో ౩ విభాగాలు కలవు అవి సిద్దిపేట, గజ్వేల్, హుస్నాబాద్.

ఆరు సర్కిల్స్ కలవు:

  • సిద్దిపేట గ్రామీణ
  • దుబ్బాక
  • గజ్వెల్ గ్రామీణ
  • తొగుట
  • హుస్నాబాద్
  • చేర్యాల

24 మండలాల్లో 25 లా అండ్ ఆర్డర్ పోలీస్ స్టేషన్లు ఉన్నాయి.

పోలీసు కమిషనరేట్ కార్యాలయం
క్రమ సంఖ్య హోదా ఇ మెయిల్ చరవాణి  కార్యాలయం / ఫ్యాక్స్ సంఖ్య
1 పోలీసు  కమీషనర్  సిద్దిపేట Cp-siddipet@tspolice.gov.in   cpsiddipet@gmail.com 8332921100 08457-226333 (o),226533, 224533, 220933, 228533 Fax
2 అదనపు పోలీసు  కమీషనర్ (అడ్మిన్) adcpadmin-sdpt@tspolice.gov.in 9490616148 7901640465
3 అదనపు పోలీసు  కమిషనర్, (లా & ఆర్డర్) cpsdptcity-nodal@tspolice.gov.in 8686677777 8332969009 (o)
4 అదనపు పోలీసు  కమిషనర్(సి ఏ ఆర్ ) carsiddipet@gmail.com 7382296875
5 అదనపు పోలీసు  కమిషనర్(సి ఏ ఆర్ ) carsiddipet@gmail.com 7901640459
6 పరిపాలన అధికారి ao-sdpt@tspolice.gov.in 7901164462 08457-226333 (o)
సిద్దిపేట ఉప విభజన
క్రమ సంఖ్య హోదా ఇ మెయిల్ చరవాణి  కార్యాలయం / ఫ్యాక్స్ సంఖ్య
1 అదనపు కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీసు , సిద్దిపేట acp-sdpt@tspolice.gov.in 9490617009 08457-223276
2 పోలీసు  సర్కిల్ ఇన్‌స్పెక్టర్ , సిద్దిపేట  I- టౌన్ sho-sdpt1t-sdpt@nic.in 9490617019 08457-222433-33169
3 పోలీసు  సబ్ ఇన్‌స్పెక్టర్ I సిద్దిపేట  I- టౌన్   7901101006  
4 పోలీసు  సబ్ ఇన్‌స్పెక్టర్ -II సిద్దిపేట  I- టౌన్   9490617058 08457-222433-33169
5 పోలీసు  సబ్ ఇన్‌స్పెక్టర్ -III సిద్దిపేట  I- టౌన్   7013739792 08457-222433-33169
6 పోలీసు  సర్కిల్ ఇన్‌స్పెక్టర్, సిద్దిపేట  II- టౌన్ sho-sdpt2t-sdpt@nic.in 9490617059 08457-223433-33171
7 పోలీసు  సబ్ ఇన్‌స్పెక్టర్ I సిద్దిపేట  II- టౌన్   9493547418 08457-223433-33171
8 పోలీసు  సబ్ ఇన్‌స్పెక్టర్ II సిద్దిపేట  II- టౌన్   9491177122

08457-225666

8 పోలీసు  సర్కిల్ ఇన్‌స్పెక్టర్, సిద్దిపేట  III- టౌన్ sho-sdpt2t-sdpt@nic.in 8333998692

08457-225666

9 పోలీసు  సర్కిల్ ఇన్‌స్పెక్టర్ , సిద్దిపేట గ్రామిణ ci-sdptr-sdpt@tspolice.gov.in 9490617020 08457-225821-33173
10 పోలీసు సబ్ ఇన్‌స్పెక్టర్ సిద్దిపేట గ్రామిణ shor-sdpt@tspolice.gov.in 9490617060 08457-222606-33175
11 పోలీసు సబ్ ఇన్‌స్పెక్టర్, రాజగోపాల్ పెట్ sho-rgpt-sdpt@tspolice.gov.in 9490617061 08457-247433-33177
12 పోలీసు సబ్ ఇన్‌స్పెక్టర్, చిన్నకోడూర్ sho-ckdr-sdpt@tspolice.gov.in 9490617062 08457-249033-33178
13 పోలీసు సబ్ ఇన్‌స్పెక్టర్,, బెజ్జంకి sho-bjk-sdpt@tspolice.gov.in 9440795123 0878-2280233-
14 పోలీసు సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్,  దుబ్బాక cidbk-sdpt@tspolice.gov.in 9490617021 08457-246833-33180
15 పోలీసు సబ్ ఇన్‌స్పెక్టర్, దుబ్బాక sho-dbk-sdpt@tspolice.gov.in 9490617063 08457-246633-33180
16 పోలీసు సబ్ ఇన్‌స్పెక్టర్, మిర్దొడ్డి sho-mrd-sdpt@tspolice.gov.in 9440901836 08457-241833-33184
17 పోలీసు సబ్ ఇన్‌స్పెక్టర్, భూంపల్లి sho-bmp-sdpt@tspolice.gov.in 9490617064 08457-247333-33186
గజ్వేల్  ఉప విభజన
క్రమ సంఖ్య హోదా ఇ మెయిల్ చరవాణి  కార్యాలయం / ఫ్యాక్స్ సంఖ్య
1 అదనపు పోలీసు  కమీషనర్, గజ్వేల్ acp-gjl-sdpt@tspolice.gov.in 8333998684 08454 233334
2 పోలీసు సర్కిల్ ఇన్‌స్పెక్టర్,    గజ్వేల్ sho-gjl-sdpt@tspolice.gov.in 9490617068 08454-232338-33195
3 పోలీసు సర్కిల్ ఇన్‌స్పెక్టర్,గజ్వేల్ గ్రామిణ cigjlr-sdpt@tspolice.gov.in 9490617022  
4 పోలీసు సబ్ ఇన్‌స్పెక్టర్, గజ్వేల్   8008805571  
5 పోలీసు సబ్ ఇన్‌స్పెక్టర్, ములుగు sho-mlg-sdpt@tspolice.gov.in 9490617069 08454-255033-33197
6 పోలీసు సబ్ ఇన్‌స్పెక్టర్, జగదేవ్పూర్ sho-jpur-sdpt@tspolice.gov.in 9490617070 08454-275333-33198
7 పోలీసు సబ్ ఇన్‌స్పెక్టర్, గౌరారం sho-grm-sdpt@tspolice.gov.in 9440901839 08454-253033-33199
8 పోలీసు సబ్ ఇన్‌స్పెక్టర్, మర్కూక్ sho-mrk-sdpt@tspolice.gov.in 9603395953
9 పోలీసు సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్,  తొగుట citgt-sdpt@tspolice.gov.in 9490617023 08457-242355-33187
10 పోలీసు సబ్ ఇన్‌స్పెక్టర్, తొగుట sho-tgt-sdpt@tspolice.gov.in 9490617065 08457-242333-33189
11 పోలీసు సబ్ ఇన్‌స్పెక్టర్, దౌల్తాబాద్ sho-dbad-sdpt@tspolice.gov.in 9490617066 08454-238833-33191
12 పోలీసు సబ్ ఇన్‌స్పెక్టర్, కుక్కునూర్పల్లి sho-kkpally-sdpt@tspolice.gov.in 9490617067 08457-249033-33192
13 పోలీసు సబ్ ఇన్‌స్పెక్టర్, బేగంపెట్ sho-bgp-sdpt@tspolice.gov.in 9440901830 08454-210181
14 పోలీసు సబ్ ఇన్‌స్పెక్టర్, రైపోలె sho-rpl-sdpt@tspolice.gov.in 7901640474
హుస్నాబాద్ ఉప విభజన
క్రమ సంఖ్య హోదా ఇ మెయిల్ చరవాణి  కార్యాలయం / ఫ్యాక్స్ సంఖ్య
1 అదనపు పోలీసు కమీషనర్, హుస్నాబాద్ acp-hsb-sdpt@tspolice.gov.in 7901640468 08721-256244
2 పోలీసు సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్,  హుస్నాబాద్ cihsb-sdpt@tspolice.gov.in 9440795141 08721-255777
3 పోలీసు సబ్ ఇన్‌స్పెక్టర్, హుస్నాబాద్ sho-hsb-sdpt@tspolice.gov.in 9440795114 08721-255333
4 పోలీసు సబ్ ఇన్‌స్పెక్టర్, కోహెడ sho-khd-sdpt@tspolice.gov.in 9440900989 180142530535
5 పోలీసు సబ్ ఇన్‌స్పెక్టర్, అక్కన్నపేట్ sho-aknp-sdpt@tspolice.gov.in 9440795958  
6 పోలీసు సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్, చేర్యాల cicrl-sdpt@tspolice.gov.in 9440904620 08716-232003-
7 పోలీసు సబ్ ఇన్‌స్పెక్టర్, చేర్యాల sho-crl-sdpt@tspolice.gov.in 9440904656 08716-232072-
8 పోలీసు సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్, మద్దూర్ sho-mdr-sdpt@tspolice.gov.in 9440795237 08710-236133
9 పోలీసు సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్, కొమురవెల్లి sho-kmrv-sdpt@tspolice.gov.in 7901640479