ముగించు

పోలీస్

సిద్దిపేట కమీషనరేట్ యొక్క అధికారిక మొబైల్ నంబర్లు
S.No RANK PLACE OF POSTING CELL PHONE NO
1 పోలీస్ కమీషనర్ సిద్దిపేట పోలీస్ కమిషనరేట్
8712667300
2 ADDL DCP (ADMN) CPO SIDDIPET 8712667301
3 ADDL DCP (L&O) SIDDIPET 8712667302
4 ADDL DCP (AR 1) SIDDIPET HQS 8712667303
5 ADDL DCP (AR 2) SIDDIPET HQS 8712667304
సిద్దిపేట డివిజన్
6 ACP SIDDIPET DIVISION 8712667310
7 SIDDIPET 1TOWN SHO  8712667311
8 POLICE STATION  8712667450
9 Siddipet II TN SHO  8712667314
10 POLICE STATION  8712667451
11 Siddipet III TN SHO SIDDIPET 3 TOWN 8712667317
12 POLICE STATION  8712667452
13 CIP CIP SIDDIPET RURAL CIRCLE 8712667320
14 SIDDIPET RURAL PS SHO 8712667321
15 POLICE STATION  8712667453
16 RAJAGOPAL PET PS SHO 8712667322
17 POLICE STATION  8712667456
18 CHINNAKODUR PS SHO 8712667323
19 POLICE STATION  8712667454
20 BEJJANKI PS SHO 8712667324
21 BEJJANKI PS 8712667455
22 CIP POLICE STATION  8712667325
23 DUBBAK PS SHO 8712667326
24 POLICE STATION  8712667457
25 MIRDODDI SHO 8712667327
26 POLICE STATION  8712667459
27 BHOOMPALLY PS SHO 8712667328
28 POLICE STATION  8712667458
గజ్వేల్ డివిజన్ 
29 ACP GAJWEL DIVISION 8712667330
30 GAJWEL PS SHO 8712667331
31 POLICE STATION  8712667460
32 CIP GAJWEL CIRCLE 8712667336
33 BEGUMPET PS SHO 8712667337
34 POLICE STATION  8712667468
35 MULUGU PS SHO 8712667338
36 POLICE STATION  8712667461
37 JAGADEVPUR PS SHO 8712667339
38 POLICE STATION  8712667463
39 GOWRARAM PS SHO 8712667340
40 POLICE STATION  8712667462
41 MARKOOK PS SHO 8712667341
42 POLICE STATION  8712667464
43 CIP THOGUTA CIRCLE 8712667342
44 THOGUTA PS SHO 8712667343
45 POLICE STATION  8712667465
46 DOULTHABAD PS SHO 8712667344
47 POLICE STATION  8712667469
48 KUKUNOORPALLY PS SHO 8712667345
49 POLICE STATION  8712667466
50 RAIPOLE PS SHO 8712667346
51 POLICE STATION  8712667467
హుస్నాబాద్ డివిజన్
52 ACP  HUSNABAD DIVISION 8712667350
53 CIP HUSNABAD CIRCLE 8712667351
54 HUSNABAD TOWN PS SHO 8712667352
55 POLICE STATION  8712667470
56 KOHEDA PS SHO 8712667353
57 POLICE STATION  8712667471
58 AKKANAPET PS SHO 8712667354
59 POLICE STATION  8712667472
60 CIP CHERIYAL CIRCLE 8712667355
61 CHERIYAL PS SHO 8712667356
62 POLICE STATION  8712667473
63 MADDUR PS SHO 8712667357
64 POLICE STATION  8712667474
65 KOMURAVELLI PS SHO 8712667358
66 POLICE STATION  8712667475
ట్రాఫిక్ 
67 ACP TRAFFIC 8712667409
68 TRAFFIC SIDDIPET SHO 8712667410
69 POLICE STATION  8712667477
70 GAJWEL TRAFFIC SHO 8712667412
71 POLICE STATION  8712667478
WOMEN PS
72 WOMAN PS SHO WPS 8712667433
73 POLICE STATION  8712667476
సిటీ స్పెషల్ బ్రాంచ్
74 SPECIAL BRANCH INSPECTOR 8712667375
75 OFFICE 8712667380
పోలీస్ కంట్రోల్ రూమ్
76 CONTROL ROOM SIDDIPET 8712667100