ముగించు

నియోజకవర్గాలు

సిద్దిపేట జిల్లా లో నాలుగు అసెంబ్లీ స్థానలు ఉన్నాయి. అవి హుస్నాబాద్, సిద్దిపేట, దుబ్బాక, గజ్వేల్. 

నియోజక వర్గాలు
క్రమ సంఖ్య నియోజకవర్గాల పేర్లు పోలింగ్ స్టేషన్ల సంఖ్య పురుష ఓటర్లు మహిళా ఓటర్లు ఇతర ఓటర్లు మొత్తంఓటర్లు
1 హుస్నాబాద్ 306 117360 119085 3 236448
2 సిద్దిపేట 257 108544 110262 11 218817
3 దుబ్బాక 261 97190 100278 0 197468
4 గజ్వేల్ 312 125888 125605 3 251496
మొత్తం   1136 448982 455230 17 904229