ముగించు

మండలాలు & పంచాయతీలు

మండలాలు & గ్రామపంచాయతీలు
క్రమ సంఖ్య                   మండలం పేరు  గ్రామపంచాయతీ పేరు
1 సిద్దిపేట రూరల్ బండచెర్లపల్లి
2 సిద్దిపేట రూరల్ బుస్సాపూర్
3 సిద్దిపేట రూరల్ చిన్నగుండవెల్లి
4 సిద్దిపేట రూరల్ చింతమడక
5 సిద్దిపేట రూరల్ ఇర్కోడ్
6 సిద్దిపేట రూరల్ మాచాపూర్
7 సిద్దిపేట రూరల్ పెద్దలింగారెడ్డిపల్లి
8 సిద్దిపేట రూరల్ పుల్లూరు
9 సిద్దిపేట రూరల్ రాఘవాపూర్
10 సిద్దిపేట రూరల్ రాంపూర్
11 సిద్దిపేట రూరల్ రావురుకుల
12 సిద్దిపేట రూరల్ సీతారాంపల్లి
13 సిద్దిపేట రూరల్ తోర్నాల
14 సిద్దిపేట రూరల్ వెంకటాపూర్
మొత్తం 14
15 సిద్దిపేటఅర్బన్ బక్రిచేప్యాల్
16 సిద్దిపేటఅర్బన్ బొగ్గులోనిబండ
17 సిద్దిపేటఅర్బన్ బురుగుపల్లి
18 సిద్దిపేటఅర్బన్ ఎస్నాపల్లీ
19 సిద్దిపేటఅర్బన్ కిస్తాసాగర్
20 సిద్దిపేటఅర్బన్ మండపల్లి
21 సిద్దిపేటఅర్బన్ మిట్టపల్లి
22 సిద్దిపేటఅర్బన్ నాచర్పల్లి
23 సిద్దిపేటఅర్బన్ పొన్నాల
24 సిద్దిపేటఅర్బన్ తడకపల్లి
25 సిద్దిపేటఅర్బన్ వెల్కటూరు
26 సిద్దిపేటఅర్బన్ ఎల్లుపల్లీ
మొత్తం 12
27 నారయణరావుపేట బంజెరుపల్లీ
28 నారయణరావుపేట గోపాలపూర్
29 నారయణరావుపేట గుర్రలగొంది
30 నారయణరావుపేట ఇబ్రహీంపూర్
31 నారయణరావుపేట జక్కాపూర్
32 నారయణరావుపేట కొదండరావుపల్లి
33 నారయణరావుపేట లక్ష్మిదేవిపల్లి
34 నారయణరావుపేట మాల్యాల్
35 నారయణరావుపేట మతేండ్ల
36 నారయణరావుపేట నారయణరావుపేట
మొత్తం 10
37 చిన్నకోడూర్ అలీపూర్
38 చిన్నకోడూర్ అనంతసాగర్
39 చిన్నకోడూర్ చ.అంకిరెడ్డిపల్లి
40 చిన్నకోడూర్ చండ్లాపూర్
41 చిన్నకోడూర్ చెల్కలపల్లీ
42 చిన్నకోడూర్ చిన్నకోడూర్
43 చిన్నకోడూర్ చౌడారం
44 చిన్నకోడూర్ గంగాపూర్
45 చిన్నకోడూర్ గోనేపల్లి
46 చిన్నకోడూర్ ఇబ్రహీంనగర్
47 చిన్నకోడూర్ కస్తురిపల్లీ
48 చిన్నకోడూర్ కిస్టాపూర్
49 చిన్నకోడూర్ మచాపూర్
50 చిన్నకోడూర్ మైలారం
51 చిన్నకోడూర్ మల్లారం
52 చిన్నకోడూర్ మేడిపల్లి
53 చిన్నకోడూర్ మెట్పల్లి
54 చిన్నకోడూర్ ఓబులాపూర్
55 చిన్నకోడూర్ పెద్దకోడూర్
56 చిన్నకోడూర్ రామంచ
57 చిన్నకోడూర్ రామునిపట్ల
58 చిన్నకోడూర్ రంగైపల్లీ
59 చిన్నకోడూర్ సికింద్లాపూర్
60 చిన్నకోడూర్ విట్టలపూర్
61 చిన్నకోడూర్ ఎల్లైపల్లీ
మొత్తం 25
62 నంగనూర్ అక్కన్నపల్లీ
63 నంగనూర్ అంకుశాపూర్
64 నంగనూర్ అప్పలైచెరువు
65 నంగనూర్ బద్దిపడగ
66 నంగనూర్ దర్గపల్లీ
67 నంగనూర్ గట్ల మల్యాల
68 నంగనూర్ ఘన్పూర్
69 నంగనూర్ జపి తండ
70 నంగనూర్ ఖానాపూర్
71 నంగనూర్ ఖాతా
72 నంగనూర్ కోనైపల్లి
73 నంగనూర్ కొండంరాజ్ పల్లి
74 నంగనూర్ మక్దూంపూర్
75 నంగనూర్ మయసంపల్లీ
76 నంగనూర్ ముందరై
77 నంగనూర్ నగరాజ్ పల్లి
78 నంగనూర్ నంగనూర్
79 నంగనూర్ నర్మెట్ట
80 నంగనూర్ పాలమాకుల
81 నంగనూర్ రాజగోపాలపేట
82 నంగనూర్ రాంపూర్
83 నంగనూర్ సిద్దన్నపేట
84 నంగనూర్ తిమ్మయపల్లి
85 నంగనూర్ వెంకటాపూర్
మొత్తం 24
86 దుబ్బాక అచుమైపల్లీ
87 దుబ్బాక ఆకారం
88 దుబ్బాక అప్పన్నపల్లీ
89 దుబ్బాక ఆరేపల్లి
90 దుబ్బాక బల్వంతపూర్
92 దుబ్బాక చీకోడే
93 దుబ్బాక చిన్న నిజాంపేట్
96 దుబ్బాక గంబీర్పూర్
97 దుబ్బాక గోసంపల్లీ
98 దుబ్బాక హబ్షీపూర్
99 దుబ్బాక హసంమిరాపూర్
100 దుబ్బాక కమ్మర్పల్లి
101 దుబ్బాక నగరం
102 దుబ్బాక పద్మనాబునిపల్లీ
103 దుబ్బాక పద్మశాలిగడ్డ
104 దుబ్బాక పెద్ద గుండవెల్లి
105 దుబ్బాక పోతారం
107 దుబ్బాక రాగోతంపల్లీ
108 దుబ్బాక రాజక్కపేట
109 దుబ్బాక రామక్కపేట
110 దుబ్బాక రామేశ్వరంపల్లీ
111 దుబ్బాక శిలాజినగర్
112 దుబ్బాక తాళ్ళపల్లి
113 దుబ్బాక తిమ్మాపూర్
114 దుబ్బాక వేంకటగిరి తండ
మొత్తం 30
116 మిర్దొడ్డి అక్బర్ పేట
118 మిర్దొడ్డి ఆళ్వాల్
119 మిర్దొడ్డి అందె
120 మిర్దొడ్డి బేగంపేట
122 మిర్దొడ్డి చెప్యాల్
123 మిర్దొడ్డి ధర్మారం
125 మిర్దొడ్డి కాసులబాద్
127 మిర్దొడ్డి కొండపూర్
129 మిర్దొడ్డి లక్ష్మినగర్
130 మిర్దొడ్డి లింగుపల్లి
131 మిర్దొడ్డి మల్లుపల్లి
132 మిర్దొడ్డి మిర్దొడ్డి
మొత్తం 20
136 తోగుట బజేరుపల్లీ
137 తోగుట బండారుపల్లి
138 తోగుట బ్రాహ్మణ బంజెరుపల్లీ
139 తోగుట చందాపూర్
140 తోగుట ఘన్పూర్
141 తోగుట గోవెందన్గిరి
142 తోగుట గుడికందుల
143 తోగుట కంగల్
144 తోగుట లక్ష్మాపుర్
145 తోగుట లింగంపేట
146 తోగుట లింగాపూర్
147 తోగుట పల్లేపహాడ్
148 తోగుట పెద్దమాసంపల్లీ
149 తోగుట రాంపూర్
150 తోగుట తోగుట
151 తోగుట తుక్కాపూర్
152 తోగుట వర్ధరాజ్పల్లీ
153 తోగుట వేములఘాట్
154 తోగుట వెంకట్రావుపేట
155 తోగుట ఎల్లారెడ్డిపేట
156 తోగుట ఏటిగడ్డ కిష్టాపూర్
157 తోగుట జడ్.లింగారెడ్డిపల్లి
మొత్తం 22
158 దౌలతాబాద్ అహ్మద్ నగర్
159 దౌలతాబాద్ అప్పైపల్లీ
160 దౌలతాబాద్ దీపాయంపల్లి
161 దౌలతాబాద్ దొమ్మాట
162 దౌలతాబాద్ దౌలతాబాద్
163 దౌలతాబాద్ గాజులపల్లి
164 దౌలతాబాద్ గొడుగుపల్లి
165 దౌలతాబాద్ గోవిందాపూర్
166 దౌలతాబాద్ గువ్వలేగి
167 దౌలతాబాద్ ఇందుప్రియాల్
168 దౌలతాబాద్ కోనైపల్లి
169 దౌలతాబాద్ కోనాపూర్
170 దౌలతాబాద్ లింగైపల్లీ
171 దౌలతాబాద్ లింగరాజ్ పల్లి
172 దౌలతాబాద్ మాచంపల్లీ
173 దౌలతాబాద్ మల్లేశంపల్లీ
174 దౌలతాబాద్ మొహ్దశాపూర్
175 దౌలతాబాద్ ముబారాస్పూర్
176 దౌలతాబాద్ ముత్యంపేట
177 దౌలతాబాద్ నర్సంపల్లి
178 దౌలతాబాద్ ఎస్.బండారం
179 దౌలతాబాద్ సూరంపల్లి
180 దౌలతాబాద్ తిరుమలాపూర్
181 దౌలతాబాద్ ఉప్పరపల్లి
మొత్తం 24
182 రాయపోల్ అంజిపూర్
183 రాయపోల్ అంకెరేడ్డిపల్లీ
184 రాయపోల్ ఆరేపల్లి(ఎస్.జె)
185 రాయపోల్ బేగుంపేట
186 రాయపోల్ చిన్న మసాన్పల్లి
187 రాయపోల్ గొల్లపల్లి
188 రాయపోల్ కొత్తపల్లి
189 రాయపోల్ లింగారెడ్డిపల్లి
190 రాయపోల్ మంతూర్
191 రాయపోల్ ముంగీస్పల్లీ
192 రాయపోల్ రాయపోల్
193 రాయపోల్ రామారం
194 రాయపోల్ రామసాగర్
195 రాయపోల్ సయ్యదనగర్
196 రాయపోల్ తెనకంపేట
197 రాయపోల్ తిమ్మక్కపల్లి
198 రాయపోల్ వీరరెడ్డిపల్లీ
199 రాయపోల్ వడ్డేపల్లి
200 రాయపోల్ ఎల్కల్
మొత్తం 19
201 కొండపాక అంకిరెడ్డిపల్లి
202 కొండపాక బండారం
203 కొండపాక బొబ్బాయ్పల్లి
204 కొండపాక దమ్మక్కపల్లి
205 కొండపాక దర్గా
206 కొండపాక దుద్దేడ
208 కొండపాక గిరైపల్లి
209 కొండపాక కమ్మంపల్లి
211 కొండపాక కొండపాక
215 కొండపాక మార్పడగ
219 కొండపాక రాంపల్లి
220 కొండపాక సిర్సింగండ్ల
221 కొండపాక తిమ్మారెడ్డిపల్లి
223 కొండపాక వెలికట్ట
224 కొండపాక విశ్వనాథపల్లి-రవీంద్రనగర్
225 కొండపాక జాప్తినాచారం
మొత్తం 25
226 గజ్వేల్ ఆహ్మేదిపూర్
227 గజ్వేల్ అక్కారం
228 గజ్వేల్ అనంతరావుపల్లి
229 గజ్వేల్ ఆరేపల్లి(ఎస్.బి)
230 గజ్వేల్ బంగ్లా వెంకటాపూర్
231 గజ్వేల్ బయ్యారం
232 గజ్వేల్ బెజగావున్
233 గజ్వేల్ బుగురుపల్లి
234 గజ్వేల్ దాచారం
235 గజ్వేల్ దత్తార్పల్లి
236 గజ్వేల్ ధర్మారెడ్డిపల్లి
237 గజ్వేల్ దిలాల్పూర్
238 గజ్వేల్ గిరిపల్లి
239 గజ్వేల్ జలిగావున్
240 గజ్వేల్ కొడకండ్ల
241 గజ్వేల్ కొల్గూర్
242 గజ్వేల్ కోమటి బండ
243 గజ్వేల్ మక్తా మాసంపల్లి
244 గజ్వేల్ పిడ్చేడ్
245 గజ్వేల్ రాగట్లపల్లి
246 గజ్వేల్ రంగంపేట
247 గజ్వేల్ రిమ్మంగూడ
248 గజ్వేల్ శేరిపల్లి
249 గజ్వేల్ సింగాటం
250 గజ్వేల్ సిరిగిరిపల్లి
మొత్తం 25
251 జగదేవపూర్ అలిరాజ్పేట
252 జగదేవపూర్ అనంతసాగర్
253 జగదేవపూర్ అంతాయ్ గూడ
254 జగదేవపూర్ బస్వాపూర్
255 జగదేవపూర్ బిజి వెంకటాపూర్
256 జగదేవపూర్ చాట్లపల్లి
258 జగదేవపూర్ ధర్మారం
259 జగదేవపూర్ దౌలాపూర్
260 జగదేవపూర్ గొల్లపల్లి
261 జగదేవపూర్ ఇతిక్యాల్
262 జగదేవపూర్ జగదేవపూర్
263 జగదేవపూర్ జనగంరెడ్డి పల్లి
264 జగదేవపూర్ కొండాపూర్
265 జగదేవపూర్ కొత్తపేట
266 జగదేవపూర్ లింగారెడ్డిపల్లి
267 జగదేవపూర్ మందాపూర్
268 జగదేవపూర్ మునిగడప
269 జగదేవపూర్ నిర్మలనగర్
270 జగదేవపూర్ పలుగుగడ్డ
271 జగదేవపూర్ పీర్లపల్లి
275 జగదేవపూర్ తీగుల్
276 జగదేవపూర్ తీగుల్ నర్సాపూర్
277 జగదేవపూర్ తిమ్మాపూర్
278 జగదేవపూర్ వట్టిపల్లి
మొత్తం 29
280 మార్కూక్ అంగడి కిష్టాపూర్
281 మార్కూక్ భావందాపూర్
282 మార్కూక్ చేబర్తి
283 మార్కూక్ దామరకుంట
284 మార్కూక్ ఎర్రవల్లి
285 మార్కూక్ గణేష్పల్లి
286 మార్కూక్ గంగాపూర్-యౌసుఫఖాన్ పల్లి
287 మార్కూక్ ఇప్పలగూడెం
288 మార్కూక్ కర్కపట్ల
289 మార్కూక్ కాశిరేడ్డిపల్లి
290 మార్కూక్ మార్కూక్
291 మార్కూక్ నరసన్నపేట
292 మార్కూక్ పాములపర్తి
293 మార్కూక్ పాతుర్
294 మార్కూక్ శివర్వేంకటపూర్
295 మార్కూక్ వరదరాజ్ పూర్
మొత్తం 16
296 వర్గల్ అంబర్ పేట
297 వర్గల్ అనంతగిరిపల్లి
298 వర్గల్ ఆసులోనిపల్లి
299 వర్గల్ చందఖంమక్త
300 వర్గల్ చౌదర్పల్లి
301 వర్గల్ దండుపల్లి
302 వర్గల్ గిర్మాపూర్
303 వర్గల్ గౌరారం
304 వర్గల్ గోవిందాపూర్
305 వర్గల్ గుంటిపల్లి
306 వర్గల్ జబ్బాపూర్
307 వర్గల్ మాదారం
308 వర్గల్ మైలారం
309 వర్గల్ మజీదపల్లి
310 వర్గల్ మల్లారెడ్డి పల్లి
311 వర్గల్ మీనాజీ పేట
312 వర్గల్ నాచారం
313 వర్గల్ నేమ్తూర్
314 వర్గల్ సామలపల్లి
315 వర్గల్ శాకారం
316 వర్గల్ శేరిపల్లి
317 వర్గల్ సింగైపల్లి
318 వర్గల్ సీతరామపల్లి
319 వర్గల్ తునికి మక్త
320 వర్గల్ తునికి కళశ
321 వర్గల్ వేలూర్
322 వర్గల్ వర్గల్
మొత్తం 27
323 ములుగు అచైపల్లి
324 ములుగు అలినగర్
325 ములుగు అలియ బాద్
326 ములుగు అన్నసాగర్
327 ములుగు బైలంపూర్
328 ములుగు బండ మైలారం
329 ములుగు బండ తిమ్మాపూర్
330 ములుగు బస్వాపూర్(బి)
331 ములుగు చీలసాగర్ (క్షీరసాగర్)
332 ములుగు చిన్నతిమ్మాపూర్
333 ములుగు దాసర్లపల్లి
334 ములుగు గంగాధర్ పల్లి
335 ములుగు కొక్కొండ
336 ములుగు కొత్తూర్
337 ములుగు కొత్యాల
338 ములుగు లక్ష్మక్కపల్లి
339 ములుగు మామిడ్యాల
340 ములుగు ములుగు
341 ములుగు నాగిరెడ్డిపల్లి
342 ములుగు నరసంపల్లి
343 ములుగు నరసాపూర్
344 ములుగు సింగన్నగూడ
345 ములుగు శ్రీరాంపూర్
346 ములుగు తుంకి బొల్లారం
347 ములుగు వగునూతి
348 ములుగు జాప్తిసింగైపల్లీ
మొత్తం 26
349 చెరియాల్ ఆకునూర్
350 చెరియాల్ చిట్యాల్
351 చెరియాల్ చుంచనకోట
352 చెరియాల్ దానంపల్లె
353 చెరియాల్ దొమ్మాట
354 చెరియాల్ గురిజకుంట
355 చెరియాల్ కడవేర్గు
356 చెరియాల్ కష గుడిసెలు
357 చెరియాల్ కొత్త దొమ్మాట
358 చెరియాల్ ముష్టియాల
359 చెరియాల్ నాగపురి
360 చెరియాల్ పెదరాజుపేట
361 చెరియాల్ పోతిరెడ్డి పల్లి
362 చెరియాల్ రాంపూర్
363 చెరియాల్ శభాష్ గూడెం
364 చెరియాల్ తాడూర్
365 చెరియాల్ వేచరేణి
366 చెరియాల్ వీరన్నపేట
367 చెరియాల్ అర్జునపట్ల
368 చెరియాల్ కమలాయపల్లి
మొత్తం 20
369 కొమురవెల్లి ఐనాపూర్
370 కొమురవెల్లి గౌరైపల్లె
371 కొమురవెల్లి గురువన్నపేట
372 కొమురవెల్లి కిష్టంపేట
373 కొమురవెల్లి కొమురవెల్లి
374 కొమురవెల్లి లెనిన్ నగర్
375 కొమురవెల్లి మర్రిముస్త్యాల
376 కొమురవెల్లి పోసంపల్లె
377 కొమురవెల్లి రాంసాగర్
378 కొమురవెల్లి రసూలాబాద్
379 కొమురవెల్లి తపసపల్లె
మొత్తం 11
380 మద్దూర్ ధర్మారం
381 మద్దూర్ దుబ్బతండ
382 మద్దూర్ గాలిల్లాపూర్
383 మద్దూర్ హనుమ తండ
384 మద్దూర్ లడ్నూర్
385 మద్దూర్ మద్దూర్
386 మద్దూర్ మర్మాముల
387 మద్దూర్ నరసైపల్లీ
388 మద్దూర్ రెబర్తి
389 మద్దూర్ రెడ్య నాయక్ తండ
390 మద్దూర్ సలక్ పూర్
391 మద్దూర్ వల్లంపట్ల
392 మద్దూర్ వంగపల్లె
మొత్తం 13
393 హుస్నాబాద్ అర్బన్ బల్లునయాక్ తండ
394 హుస్నాబాద్ అర్బన్ బంజేరు పల్లి
395 హుస్నాబాద్ అర్బన్ గాంధీనగర్
396 హుస్నాబాద్ అర్బన్ జిల్లెలగడ్డ
397 హుస్నాబాద్ అర్బన్ కుచన్ పల్లి
398 హుస్నాబాద్ అర్బన్ మడత
399 హుస్నాబాద్ అర్బన్ మహమ్మదాపూర్
400 హుస్నాబాద్ అర్బన్ మాలపల్లి
401 హుస్నాబాద్ అర్బన్ మిర్జాపూర్
402 హుస్నాబాద్ అర్బన్ నగరం
403 హుస్నాబాద్ అర్బన్ పందిళ్ళ
404 హుస్నాబాద్ అర్బన్ పోతారం(ఎస్)
405 హుస్నాబాద్ అర్బన్ పొట్లపల్లి
406 హుస్నాబాద్ అర్బన్ రాములపల్లి
407 హుస్నాబాద్ అర్బన్ తోటపల్లి
408 హుస్నాబాద్ అర్బన్ ఉమ్మాపూర్
409 హుస్నాబాద్ అర్బన్ వంగా రామయ్య పల్లి
మొత్తం 17
410 అక్కన్నపేట అక్కన్నపేట
411 అక్కన్నపేట అంతక్కపేట
412 అక్కన్నపేట బోడిగేపల్లి
413 అక్కన్నపేట చపగాని తండ
414 అక్కన్నపేట చౌటపల్లి
415 అక్కన్నపేట ధర్మారం
416 అక్కన్నపేట దుబ్బతండ
417 అక్కన్నపేట గండి పల్లి
418 అక్కన్నపేట గొల్లకుంట
419 అక్కన్నపేట గొల్లపల్లి
420 అక్కన్నపేట గౌరవెల్లి
421 అక్కన్నపేట గోవర్ధనగిరి
422 అక్కన్నపేట గుబ్బడి
423 అక్కన్నపేట గుడటిపల్లి
424 అక్కన్నపేట జనగాన్
425 అక్కన్నపేట కపూర్ణయాక్ తండ
426 అక్కన్నపేట కట్కూర్
427 అక్కన్నపేట కేశవాపూర్
428 అక్కన్నపేట కేశనాయాక్ తండ
429 అక్కన్నపేట కుందంవనిపల్లి
430 అక్కన్నపేట మైసమ్మవాగు తండ
431 అక్కన్నపేట మల్చేరువు తండ
432 అక్కన్నపేట మల్లంపల్లి
433 అక్కన్నపేట మంచినీళ్ళబండ
434 అక్కన్నపేట మాసిరెడ్డి తండ
435 అక్కన్నపేట మోత్కులపల్లి
436 అక్కన్నపేట నందరం
437 అక్కన్నపేట పంతుల తండ
438 అక్కన్నపేట పెద్ద తండ
439 అక్కన్నపేట పోతారం(జె)
440 అక్కన్నపేట రామవరం
441 అక్కన్నపేట రేగొండ
మొత్తం 32
442 కోహెడ ఆరెపల్లి
443 కోహెడ బస్వాపూర్
444 కోహెడ బతులవానిపల్లీ
445 కోహెడ చెంచెరువుపల్లి
446 కోహెడ ధర్మసాగర్ పల్లి
447 కోహెడ ఎర్రకుంట పల్లి
448 కోహెడ గొల్మిట్ట
449 కోహెడ గుండారెడ్డిపల్లి
450 కోహెడ కాచాపూర్
451 కోహెడ కోహెడ
452 కోహెడ కురెళ్ళ
453 కోహెడ మైసంపల్లి
454 కోహెడ నాగసముద్రాల
455 కోహెడ నకిరెకోమ్ముల
456 కోహెడ నారాయణపూర్
457 కోహెడ పరివేద
458 కోహెడ పొరెడ్డిపల్లి
459 కోహెడ రామచంద్రాపూర్
460 కోహెడ సముద్రాల
461 కోహెడ శనిగారం
462 కోహెడ శ్రీరాములపల్లి
463 కోహెడ తంగాలపల్లి
464 కోహెడ తీగలకుంటపల్లి
465 కోహెడ వరికొలె
466 కోహెడ వెంకటేశ్వర్లపల్లి
467 కోహెడ విజయనగర్ కాలనీ
468 కోహెడ వింజపల్లి
మొత్తం 27
469 బెజ్జంకి బేగంపేట
470 బెజ్జంకి బెజ్జంకి క్రాసింగ్
471 బెజ్జంకి బెజ్జంకి  
472 బెజ్జంకి చీలాపూర్
473 బెజ్జంకి చీలపుర్పల్లీ      @ఎర్రవెల్లివాడ
474 బెజ్జంకి దాచారం
475 బెజ్జంకి దేవక్కపల్లి
476 బెజ్జంకి గాగిల్లాపూర్
477 బెజ్జంకి గూడెం
478 బెజ్జంకి గుగ్గిళ్ళ
479 బెజ్జంకి గుండారం
480 బెజ్జంకి కల్లెపల్లి
481 బెజ్జంకి లక్ష్మిపూర్
482 బెజ్జంకి ముతన్నపేట్
483 బెజ్జంకి నరసింహులపల్లి
484 బెజ్జంకి పెరుకబండ
485 బెజ్జంకి పోతారం
486 బెజ్జంకి రేగులపల్లి
487 బెజ్జంకి తలరివానిపల్లి
488 బెజ్జంకి తిమ్మయ్యపల్లి
489 బెజ్జంకి తోటపల్లి
490 బెజ్జంకి వడ్లూర్
491 బెజ్జంకి వీరాపూర్
మొత్తం 23
492

దూల్మిట్ట 

దూల్మిట్ట
493

దూల్మిట్ట 

లింగాపూర్
494

దూల్మిట్ట 

జాలపల్లీ
495

దూల్మిట్ట

తోర్నాల్
496

దూల్మిట్ట

బైరంపల్లి
497

దూల్మిట్ట

బెక్కల్
498

దూల్మిట్ట

కొండాపూర్
499

దూల్మిట్ట

కూటిగల్
Total 8
492

అక్బర్ పేట-భూంపల్లి 

పోతారెడ్డిపేట్
492

అక్బర్ పేట-భూంపల్లి 

చౌదర్పల్లి
492

అక్బర్ పేట-భూంపల్లి 

ఎనగుర్తి
492

అక్బర్ పేట-భూంపల్లి 

చిట్టపూర్
492

అక్బర్ పేట-భూంపల్లి 

బొప్పాపూర్
492

అక్బర్ పేట-భూంపల్లి 

ఖాజీపూర్
492

అక్బర్ పేట-భూంపల్లి 

కూడవెళ్ళి
492

అక్బర్ పేట-భూంపల్లి 

వీరారెడ్డిపల్లి
492

అక్బర్ పేట-భూంపల్లి 

జంగపల్లి
492

అక్బర్ పేట-భూంపల్లి 

అల్మస్పూర్
492

అక్బర్ పేట-భూంపల్లి 

భూంపల్లి
492

అక్బర్ పేట-భూంపల్లి 

రుద్రారం
492

అక్బర్ పేట-భూంపల్లి 

మోతే
Total 13
492

కుకునూరుపల్లి

కుకునూరుపల్లి
492

కుకునూరుపల్లి

లకుడారం
492

కుకునూరుపల్లి

మేదినిపూర్
492

కుకునూరుపల్లి

మత్పల్లే
492

కుకునూరుపల్లి

కొనైపల్లే
492

కుకునూరుపల్లి

ఎర్రవల్లి
492

కుకునూరుపల్లి

తిప్పారం
492

కుకునూరుపల్లి

ముద్దాపూర్
492

కుకునూరుపల్లి

మంగోల్
492

కుకునూరుపల్లి

చిన్నకిస్టాపూర్
492

కుకునూరుపల్లి

రాంచంద్రాపూర్
492

కుకునూరుపల్లి

రాయవరం
492

కుకునూరుపల్లి

వెంకటాపూర్
492

కుకునూరుపల్లి

ఎల్లయగూడ
Total 14
Grand Total 499